Hopp til innhold

Forretningsførsel for ditt borettslag eller sameie

  1. Bistand fra en forretningsfører
  2. Forretningsførsel
  3. Forenklet forretningsførsel
  4. Tilleggstjenester
  5. Kurs og temakvelder
  6. Portalen
  7. Storkundefordeler
  8. BORI HMS
  9. BORI VLP – vedlikeholdsplaner
  10. Bytte forretningsfører? Enklere enn du tror

BISTAND FRA EN FORRETNINGSFØRER

Rundt om i landet sitter tusenvis av boligeiere på møterom i borettslag og sameier der de tar beslutninger med store konsekvenser for seg og sine naboer. Det kan være en grei jobb på mindre eiendommer, men blir raskt mer komplisert etter hvert som antallet boliger og beboere stiger. Noen velger å gjøre mest mulig selv, fordi alternativet er å låse seg til en stor forretningsfører der man kanskje er redd for å ikke bli like godt ivaretatt fordi en er et lite boligselskap. Eller finnes det et alternativ?

For oss er det ikke viktigst å bli den største forretningsføreren, men at vi har et samarbeid med våre kunder, uavhengig av størrelse. Våre kunder skal føle seg ivaretatt og at de får god kvalitet i sine leveranser fra oss.

Det skal ikke være en byrde å sitte i et styre – det skal være en effektiv og kvalitetssikret styring av boligselskapet. Noen ganger innebærer det å kalle på hjelp, når man sitter der og lurer på hvordan i alle dager dette vedtaket skal formuleres. Inngår du en forretningsføreravtale med BORI får du en dedikert primærkontakt som du kan rådspørre. BORI har også lagt opp et årshjul som følger rutineoppgavene til styret. Dette sikrer kontinuitet i styrearbeidet.

«Som styreleder føler jeg en trygghet i at kompetansen hos Boligbyggelaget er til god støtte for styret. Vår tildelte rådgiver innen eiendomsforvaltning er helt upåklagelig. Er kjempefornøyd med BORI og den støtten de gir til drift av borettslaget. Raske svar ved henvendelser og alltid tilbakemeldinger å få.»
Dagfinn M. Jensen, Glostrupveien Borettslag, 112 boenheter, stiftet 1971

 

Vi bistår en rekke borettslag og sameier over hele Norge. Siden 1946 har vi drevet med boligforvaltning og hjelper både frittstående og tilknyttede borettslag og sameier. Vi er et av Norges største boligbyggelag i antall boliger til forvaltning, og det eneste som er ISO-9001:2015 sertifisert. I 2020 hadde BORI en kundetilfredshet på 94 %.

Tilbake til toppen

FORRETNINGSFØRSEL

ANBEFALES FOR borettslag og sameier som ønsker hjelp til de faste, årlige oppgavene. Oversikt over tjenester som er inkludert:

  • storkundefordeler
  • fast primærkontakt
  • web-basert styreportal
  • rådgiving knyttet til forretningsførsel
  • innkreving av felleskostnader
  • betaling av kostnader på vegne av
   boligselskapet
  • tredjepartsopplysninger
  • tertial, halv-, eller årlig rapportering
  • årsregnskap
  • maler for årsberetning
  • forberedelse av generalforsamling/årsmøte
  • forslag til årlig driftsbudsjett
  • utbetaling av styrehonorar/ kontantutlegg
   m.m.

FORENKLET FORRETNINGSFØRSEL

ANBEFALES FOR små boligselskap som ønsker bistand til regnskapsførsel og har behov for maler til faste, årlige oppgaver. Oversikt over tjenester som er inkludert:

 • storkundefordeler
 • web-basert styreportal
 • fast primærkontakt
 • betaling av kostnader på vegne av
  boligselskapet
 • innkreving av felleskostnader
 • ligningsoppgaver
 • halv- eller årlig rapportering
 • maler for årsberetning
 • forberedelse av generalforsamling/årsmøte
 • forslag til årlig driftsbudsjett
 • annen rådgivning
 • utbetaling av styrehonorarer

TILLEGGSTJENESTER

Vi kan bistå ved de fleste utfordringer et boligselskap står overfor, f. eks:

 • utleie av enheter
 • husbråk
 • problemstillinger rundt dyrehold
 • utredning av økonomiske spørsmål
 • disputter om bruk av fellesareal
 • støtte i bruk av styreportal for styret
 • låneopptak
 • vedlikehold og vedlikeholdplaner
 • beregning av felleskostnader
 • fravikelser/inkasso
 • utarbeidelse og endringer av trivselsregler
 • Spørsmål ifbm generelt styrearbeid
 • HMS

Tilbake til toppen

KURS OG TEMAKVELDER TILRETTELAGT FOR STYREMEDLEMMER I BORETTSLAG OG SAMEIER

Bilde av hender under opprekning

BORI har som formål å stille sin kunnskap og erfaring til rådighet for styremedlemmer som føler behov for opplæring i hvordan best ivareta sitt verv i boligselskap.

For alle styremedlemmer vil det sannsynligvis være av stor nytte å delta på et eller flere av våre kurs. Sett kurs på styrekartet og velg ut hvilke kurs som passer for nettopp deg og ditt boligselskap, og avklar hvem i styret som bør delta på de enkelte kursene.  I tillegg er kursene en god arena for å knytte nye kontakter og til å diskutere smått og stort som skjer i borettslaget eller sameiet. Vi tilstreber gode foredragsholdere og tar opp temaer som opptar de fleste til de ulike årstidene.

Har du ikke tid til å stille på kurs, så tilbyr vi også e-læring, slik at du kan delta på en rekke av våre kurs fra sofakroken hjemme når det måtte passe deg. Disse kursene finner du enkelt i Portalen. Vi har også egne e-læringskurs for beboere.

På noen av våre kurs kan det være begrenset med plasser, da er det «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder, så ikke vent til siste liten med å melde deg på.

Oversikt over kommende kurs finner du her.

PORTALEN

Portalen er et eget nettsted for styreledere, styremedlemmer, medlemmer og andels-/seksjonseiere. Ved hjelp av brukernavn og passord logger man seg inn på sitt eget område på portalen.

Via portalen får styret i våre forvaltede borettslag og sameier mulighet til bedre oppfølging av økonomien, oversikt over regnskap, beboerlister, korrespondanse etc. En viktig funksjon er at styret kan utføre elektronisk kontering og godkjenning av innkomne fakturaer.

Portalen bidrar til at man kan samle det meste av dokumenter i et elektronisk arkiv. Protokoller for generalforsamlinger/årsmøter og styremøter, årsmeldinger, avtaler og kontrakter, vedtekter, husordensregler, vedlikeholdsplaner m.m. Dette vil forenkle styrearbeidet betraktelig, og sikrer god kontinuitet og tilgang til all informasjon, noe som er spesielt viktig ved bytte av styremedlemmer.

I portalen finner du en rekke funksjoner som

 • sende SMS
 • sende og ta imot epost
 • behandle styresaker
 • starte styresak fra epost
 • gjennomføre styremøter
 • skrive styreprotokollen
 • sende inn utlegg
 • sende inn styrehonorarskjema
 • lagre dokumenter
 • lagre kontaktliste
 • se oversikt over felleskostnadene
 • registrere fremmøte på generalforsamling
 • oppdatere epostadresse og mobilnummer på eierne
 • slå opp og ta ut lister med eierne, boligene og leietakere
 • slå opp og ta ut lister med parkeringsplasser og andre objekter
 • budsjettere
 • se på regnskapsrapporter
 • se nøkkeltall
 • søke i gamle fakturaer
 • se lånebetingelser og nedbetalingsplan
 • lage oppslag til beboerne
 • godkjenne fakturaer
  … og mer.

«Styret hos oss er svært godt fornøyd med BORI. Den ene grunnen er BORI sin portal som er enkel å navigere i, og som inneholder all viktig informasjon. Ikke bare til oss som har styreverv, men også for beboere og seksjonseiere. Den andre grunnen er vår kontaktperson og regnskapsfører i BORI på Mysen. Vi får god hjelp når det nærmer seg avvikling av årsmøtet, men også ellers når det er ting vi lurer på i løpet av året. I løpet av den tiden jeg har sittet som styreleder har samarbeidet med BORI fungert helt «knirkefritt»
Anne-Bente Aronsen, Sameiet Løvetannveien, 34 boenheter, stiftet 2012

Tilbake til toppen

STORKUNDEFORDELER

Kalkulator, penger, penn og et miniatyrhus ligger paa et bord
Våre storkundefordeler gjelder for alle borettslag og sameier forvaltet av BORI konsernet. BORI storkundefordelene gir ditt borettslag eller sameie gunstige betingelser på en rekke tjenester som juridisk bistand, avfallshåndtering, strøm til fellesarealene, hjertestartere, TV- og internettpakker. Oppdatert over alle storkundefordelene finner du på bori.no/styre/storkundefordeler.

BORI HMS

BORI HMS er en skreddersydd digital løsning for borettslag og sameier.

Det er styret i boligselskapet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og -installasjoner, fra brannsikring til utstyret på lekeplassen. Dersom en ulykke skulle oppstå, er det derfor styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil mest sannsynlig stilles spørsmål ved internkontrollen av HMS. Derfor er alle norske boligselskap pålagt å ha et system for oppfølging av HMS.

BORI HMS gir boligselskaper styring og oversikt i dette arbeidet. Vi hjelper med å sette opp løsningen, og tilbyr en rekke tjenester slik at boligselskapet får den oppfølging det er behov for.

Les mer og få et uforpliktende tilbud her.

BORI VLP – VEDLIKEHOLDSPLANER

BORI VLP er et interaktivt, digitalt verktøy for vedlikeholdsplanlegging. På bakgrunn av tilstandsvurdering, som utføres av byggkyndig personell ved BORI Prosjekt, setter vi opp en 10 års vedlikeholdsplan, som oppdateres annen hvert år. Vedlikeholdsplanen utarbeides i samarbeid med styret og boligselskapets forretningsfører.

Hva er en vedlikeholdsplan og hva er målet med planen?
En vedlikeholdsplan fungerer som et verktøy for et boligselskap og hjelper styret til å sette av økonomiske midler til fremtidige vedlikehold og utbedringer av boligselskapets bygningsmasse og utearealer.

Det antas at forventet levetid på et bygg uten noen form for vedlikehold er 35 år. En vedlikeholdsplan kan derfor anses som en investeringsplan hvor man gjennom periodisk vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen forlenger byggets levetid slik at byggets standard opprettholdes samtidig som bomiljøet blir ivaretatt.

Målet med en vedlikeholdsplan er å gi en oversikt og et kostnadsbilde på bygningsdeler med behov for repeterende vedlikehold eller utskiftning. I tillegg inneholder planen tiltak på bygningsdeler eller elementer med behov for umiddelbart vedlikehold eller utskiftning. Tiltak med umiddelbart behov for vedlikehold eller utskiftning settes opp i budsjettplanens førstkommende år, mens bygningsdeler med repeterende vedlikeholdsbehov føres inn i planen på bakgrunn bygningsdelens tilstand og forventet levetid. For boligselskaper som ikke har økonomi til å gjennomføre tiltakene oppført i planen de førstkommende årene, tilpasses planen i samråd med våre ingeniører slik at tiltakene flyttes til et senere år.

Vedlikeholdsplan som BORI tilbyr strekker seg over en 10 års periode. I planen ligger det informasjon om tidligere utførte vedlikeholdsarbeider og utskiftninger av byggets bygningsmasse og utearealer. Tiltakene som anbefales utført for bygningsdeler som har behov for vedlikehold og/eller utskiftning tar utgangspunkt i anbefalinger gitt av SINTEF Byggforsk samt andre relevante kilder med erfaringsdata om tiltak på bygningsdeler/-elementer, levetid og kostnader forbundet med ulike materialer og bygningsdeler.

 

Kortfattet om arbeidet og oppbygningen av en vedlikeholdsplan:

 • Befaring av eiendommens fellesanlegg, det vil si bygningsmasse og utearealer.
 • Registrering og vurdering av tilstanden til bygningen(e). Bygningsdeler blir undersøkt visuelt samtidig som det blir tatt enkle målinger der det er aktuelt.
 • På bakgrunn av registreninger utarbeides en tilstandsrapport. Tilstandsrapport inneholder en beskrivelse av byggets konstruksjoner samt tilstanden til byggets bygningsdeler.
 • For bygningsdeler som har behov for vedlikehold eller utskiftning, oppgis det konkrete utbedringstiltak samt årstall for når tiltakene skal utføres. Kostnaden på tiltaket legges inn i vedlikeholdsplanens budsjett og er estimert på bakgrunn av en mengde- og kostnadsberegning.

BYTTE FORRETNINGSFØRER? ENKLERE ENN DU TROR

Mange styreledere i frittstående og tilknyttede borettslag og sameier tenker at det er vanskelig å bytte forretningsfører. De føler seg kanskje låst til det som fulgte med bygget opprinnelig, men slik behøver det ikke være. Forretningsførselen er ikke låst til for eksempel forkjøpsretten. Det vil si at en kan bytte forretningsfører selv om borettslag eller sameiet er et såkalt tilknyttet boligselskap av boligbyggelaget. Om et tilknyttet borettslag eller sameie bytter forretningsfører så forblir forkjøpsretten rett og slett i det opprinnelige boligbyggelaget og fortsettes å håndteres hos dette. Beboere behøver heller ikke å tegne medlemskap dersom den nye forretningsføreren er et boligbyggelag.

Å bytte forretningsfører skal ikke være vanskelig. Mye må gjøres, men det er ikke noe stort problem og kan gi gode resultater. Det styret må gjøre, er å komme på banen med informasjon til beboerne. Resten er egentlig bare praktiske endringer, som bytte av kontoer og fakturaadresser til leverandørene. Det er litt som å bytte bank, som er lettere enn man tror.

Ta kontakt i skjemaet under og vi vil kontakte deg innen kort tid.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Vår rådgiver Petter sørger for at du blir kontaktet.