Hopp til innhold

Byggeteknisk kartlegging

Vi er eksperter på vedlikehold og oppgradering av bygninger og uteareal, og leverer administrative tjenester fra start til slutt i alle typer prosjekt.

Vi kan hjelpe til med planlegging og kartlegging av eksisterende bygningsmasse. For større vedlikeholdsarbeider og rehabiliteringer er det viktig å sikre at riktige valg blir tatt. Vi hjelper deg med å utarbeide tilstandsvurderinger av bygningsmassen, vurdere skader eller feil på byggverk samt generell byggteknisk rådgivning slik at rett beslutning kan tas.

Les mer om våre byggtekniske tjenester i menyen nedenfor.

Våre byggtekniske tjenester Klikk på et ikon for å lese mer

Vedlikeholdsplaner

Logg inn BORI VLP

BORI VLP er et interaktivt, digitalt verktøy for vedlikeholdsplanlegging. På bakgrunn av tilstandsvurdering, som utføres av byggkyndig personell ved BORI Prosjekt, setter vi opp en 10 års vedlikeholdsplan, som oppdateres annen hvert år. Vedlikeholdplanen utarbeides i samarbeid med styret og boligselskapets forretningsfører.

Hva er en vedlikeholdsplan og hva er målet med planen?
En vedlikeholdsplan fungerer som et verktøy for et boligselskap og hjelper styret til å sette av økonomiske midler til fremtidige vedlikehold og utbedringer av boligselskapets bygningsmasse og utearealer.

Det antas at forventet levetid på et bygg uten noen form for vedlikehold er 35 år. En vedlikeholdsplan kan derfor anses som en investeringsplan hvor man gjennom periodisk vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen forlenger byggets levetid slik at byggets standard opprettholdes samtidig som bomiljøet blir ivaretatt.

Målet med en vedlikeholdsplan er å gi en oversikt og et kostnadsbilde på bygningsdeler med behov for repeterende vedlikehold eller utskiftning. I tillegg inneholder planen tiltak på bygningsdeler eller elementer med behov for umiddelbart vedlikehold eller utskiftning. Tiltak med umiddelbart behov for vedlikehold eller utskiftning settes opp i budsjettplanens førstkommende år, mens bygningsdeler med repeterende vedlikeholdsbehov føres inn i planen på bakgrunn bygningsdelens tilstand og forventet levetid. For boligselskaper som ikke har økonomi til å gjennomføre tiltakene oppført i planen de førstkommende årene, tilpasses planen i samråd med våre ingeniører slik at tiltakene flyttes til et senere år.

Vedlikeholdsplan som BORI tilbyr strekker seg over en 10 års periode. I planen ligger det informasjon om tidligere utførte vedlikeholdsarbeider og utskiftninger av byggets bygningsmasse og utearealer. Tiltakene som anbefales utført for bygningsdeler som har behov for vedlikehold og/eller utskiftning tar utgangspunkt i anbefalinger gitt av SINTEF Byggforsk samt andre relevante kilder med erfaringsdata om tiltak på bygningsdeler/-elementer, levetid og kostnader forbundet med ulike materialer og bygningsdeler.

 

KORTFATTET OM ARBEIDET OG OPPBYGNINGEN AV EN VEDLIKEHOLDSPLAN:

 • Befaring av eiendommens fellesanlegg, det vil si bygningsmasse og utearealer.
 • Registrering og vurdering av tilstanden til bygningen(e). Bygningsdeler blir undersøkt visuelt samtidig som det blir tatt enkle målinger der det er aktuelt.
 • På bakgrunn av registreninger utarbeides en tilstandsrapport. Tilstandsrapport inneholder en beskrivelse av byggets konstruksjoner samt tilstanden til byggets bygningsdeler.
 • For bygningsdeler som har behov for vedlikehold eller utskiftning, oppgis det konkrete utbedringstiltak samt årstall for når tiltakene skal utføres. Kostnaden på tiltaket legges inn i vedlikeholdsplanens budsjett og er estimert på bakgrunn av en mengde- og kostnadsberegning.
Kontakt teamleder Stian Radford for et uforpliktende tilbud

 

Tilstandsvurderinger

En tilstandsvurdering hjelper borettslag og sameier med å planlegge oppgraderings- og vedlikeholdsbehovet til bygningsmassen. Tilstandsvurderingen kan omfatte hele eiendommens bygningsmasse og uteareal, eller kun utvalgte bygningsdeler eller områder. Ved en tilstandsvurdering av hele bygningsmassen får styret oversikt over det nødvendige vedlikeholdsbehovet til bygningsmassen og hvilke tiltak som må gjennomføres. For mindre tilstandsvurderinger vurderes kun deler av bygget.

Gjennomføringen av en tilstandsvurdering starter med en befaring av bygningsmassen hvor den byggemessige tilstanden til bygningsdeler og komponenter blir vurdert. Vurderingen baserer seg på en grundig visuell undersøkelse, eventuelt i kombinasjon med enkle måling. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en rapport som opplyser om bygningsdelenes tilstand og tilhørende tiltak som anbefales utført.

Vi kan bistå med en generell tilstandsvurdering, eller en tilstandsvurdering på utvalgte deler/områder av bygningsmassen slik som:

 • Fasader
 • Tak
 • Balkonger/terrasser
 • Vinduer og dører
 • Kjeller og loft
 • våtrom
 • Parkeringsområder og garasjebygg

Bistand ved vedlikehold

Vi i BORI Prosjekt har solid kompetanse og lang erfaring som prosjektledere ved gjennomføring av vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen ved bla. annet:

 • Vindus- og dørutskiftning
 • Fasaderehabilitering
 • Etterisolering
 • Omlegging av tak
 • Balkongrehabilitering
 • Rørfornying avløpsrør
 • Oppgradering av uteområder: veier, plener, parkeringsplasser, parkeringsanlegg, avfallsløsninger og lekeplasser
 • Våtromsrehabilitering: utskiftning av sluk, avløpsrør, overflater, bereder og armatur
 • Oppgradering av elektriske installasjoner
 • Endring eller tillegg av tekniske installasjoner: balansert ventilasjon, alternative oppvarmingskilder som f.eks. vannbåren varme

Ta kontakt med Teamleder Stian Radford for en uforpliktende orientering. For mer informasjon om prosjektledelse ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, se rehabiliteringsprosjekter.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Teamleder Stian Radford sørger for at du blir kontaktet.

Vi leverer administrasjonstjenester innenfor alle typer prosjekt: