Hopp til innhold

BORI Prosjekt

Tiden går – bygningsmassen eldes og har behov for vedlikehold, og beboernes behov endres. Dermed kan spørsmålet om vedlikehold og rehabilitering bli aktuelt. Vedlikeholdsarbeid som utføres for sent kan innebære store merkostnader og unødig store følgeskader.

Har styret tid, kapasitet, ressurser og den nødvendige kompetansen knyttet til økonomi, HMS og det tekniske til å følge opp større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter? Å søke hjelp til planlegging og gjennomføring er en god løsning som vil kvalitetssikre prosjektet. Vi kan tilby styret hjelp til prosjekt- og byggeledelse. Dette gir trygghet for prosjektet, både når det gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi, samt at gjeldende lovverk følges.

Vi kan bistå med vedlikehold og rehabilitering av ulikt omfang. Vi tilbyr også skreddersydde nettbaserte verktøy som gjør det enklere for styret å følge opp kravene til HMS og planlegge vedlikeholdsarbeidet i borettslaget eller sameiet.

Les mer om våre tjenester i menyen nedenfor.

Rehabiliteringsprosjekt

Styret i et borettslag eller sameie er i henhold til Plan og bygningsloven ansvarlig for å holde bygningene forsvarlig vedlikeholdt. Alle bygningsdeler har sin levetid og må vedlikeholdes og skiftes ut med jevne mellomrom. Forsikringsselskapet dekker ikke skader grunnet manglede vedlikehold, det er derfor utrolig viktig at styret har en god plan på vedlikehold og rehabilitering. Ved gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter må man som styret i et borettslag eller sameie også oppfylle kravene til HMS som byggherre i henhold til byggherreforskriften.

BORI Prosjekt har solid kompetanse og lang erfaring med tilstandsvurdering av bygningsmassen samt planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og samtidig ivareta kravene til HMS. Våre prosjektledere kan bistå i alle faser av prosessen; fra planlegging, ved utførelse og frem til overtagelse av prosjektet, samt bistand ved eventuelle reklamasjoner.

BORI Prosjekt bistår med:

 • Tilstandsvurdering, anbefaling av tiltak og prosjektkalkyle
 • Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og teknisk beskrivelse
 • Deltakelse i beboermøter og GFer
 • Utarbeidelse av planer og dokumenter for byggherrens HMS-ansvar (SHA)
 • Innhenting og evaluering av tilbud
 • Avklaringsmøter med entreprenør og styret
 • Utarbeidelse av budsjett og fremdriftsplan
 • Utarbeidelse av kontraktsdokumenter og avholde kontraktsmøte
 • Oppfølging på byggeplass ved oppstart og i utførselperioden med byggemøter og teknisk kontroll
 • Økonomioppfølging i utførelsesperioden
 • HMS-oppfølging på plass iht byggherreforskriften
 • Overtagelsesforretning ved ferdigstillelse av prosjektet
 • Bistand ved eventuelle reklamasjoner

Ta kontakt med teamleder Stian Radford for en uforpliktende orientering om rehabilitering i ditt borettslag eller sameie.

Internkontroll (HMS)

logg inn BORI-HMS

Alle boligselskap er pålagt å ha et system for oppfølging av HMS (helse, miljø og sikkerhet) gjennom interkontrollforskriften. Det er styret som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til HMS. Dette dreier seg blant annet om risikovurdering, brannvern, ettersyn med installasjoner, lekeplasser og egenkontroll av fellesarealer. Dette skal gjøres gjennom periodisk og dokumentert utførsel av oppgaver. Dersom en ulykke skulle oppstå og man ikke har interkontrollen i orden kan styret bli holdt ansvarlig, det er derfor utrolig viktig å ha på plass gode rutiner.

BORI Prosjekt tilbyr BORI HMS som er en nettbasert løsning som letter styrets arbeidet gjennom en brukervennlig digital kontroll over oppgaver og historikk knyttet til interkontroll. Våre HMS rådgivere tilpasser systemet til ditt borettslag eller sameie, slik at styret kun trenger å forholde seg til varslede oppgaver som skal utføres.

HMS-avtalen omfatter fortsatt følgende, uavhengig av valg av pakkeløsning på HMS systemet:

 • Kartlegging av boligselskapet og innhenting av nødvendig informasjon/dokumentasjon fra styret
 • Skreddersydd system for boligselskapet boligmasse og uteområde
 • Tilpassede sjekklister og oppgaver etter boligselskapets boligmasse og uteområde
 • Opplæring i systemet (inntil 2,5 timer)
 • Påminnelse om den årlige HMS revisjonen på epost
 • Gratis etablering

Ytterligere omfang av hva som inkluderes avgjøres av valg av pakkeløsning.

Vi håper at vi kan jobbe sammen for gode og trygge boliger og bo-områder.

Kontakt HMS-rådgiver Cecilie Hansen for et uforpliktende tilbud: cecilie.hansen@bori.no

 

Vedlikeholdsplaner

Logg inn BORI VLP

BORI VLP er et interaktivt, digitalt verktøy for vedlikeholdsplanlegging. På bakgrunn av tilstandsvurdering, som utføres av byggkyndig personell ved BORI Prosjekt, setter vi opp en 10 års vedlikeholdsplan, som oppdateres annen hvert år. Vedlikeholdplanen utarbeides i samarbeid med styret og boligselskapets forretningsfører.

Hva er en vedlikeholdsplan og hva er målet med planen?
En vedlikeholdsplan fungerer som et verktøy for et boligselskap og hjelper styret til å sette av økonomiske midler til fremtidige vedlikehold og utbedringer av boligselskapets bygningsmasse og utearealer.

Det antas at forventet levetid på et bygg uten noen form for vedlikehold er 35 år. En vedlikeholdsplan kan derfor anses som en investeringsplan hvor man gjennom periodisk vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen forlenger byggets levetid slik at byggets standard opprettholdes samtidig som bomiljøet blir ivaretatt.

Målet med en vedlikeholdsplan er å gi en oversikt og et kostnadsbilde på bygningsdeler med behov for repeterende vedlikehold eller utskiftning. I tillegg inneholder planen tiltak på bygningsdeler eller elementer med behov for umiddelbart vedlikehold eller utskiftning. Tiltak med umiddelbart behov for vedlikehold eller utskiftning settes opp i budsjettplanens førstkommende år, mens bygningsdeler med repeterende vedlikeholdsbehov føres inn i planen på bakgrunn bygningsdelens tilstand og forventet levetid. For boligselskaper som ikke har økonomi til å gjennomføre tiltakene oppført i planen de førstkommende årene, tilpasses planen i samråd med våre ingeniører slik at tiltakene flyttes til et senere år.

Vedlikeholdsplan som BORI tilbyr strekker seg over en 10 års periode. I planen ligger det informasjon om tidligere utførte vedlikeholdsarbeider og utskiftninger av byggets bygningsmasse og utearealer. Tiltakene som anbefales utført for bygningsdeler som har behov for vedlikehold og/eller utskiftning tar utgangspunkt i anbefalinger gitt av SINTEF Byggforsk samt andre relevante kilder med erfaringsdata om tiltak på bygningsdeler/-elementer, levetid og kostnader forbundet med ulike materialer og bygningsdeler.

 

KORTFATTET OM ARBEIDET OG OPPBYGNINGEN AV EN VEDLIKEHOLDSPLAN:

 • Befaring av eiendommens fellesanlegg, det vil si bygningsmasse og utearealer.
 • Registrering og vurdering av tilstanden til bygningen(e). Bygningsdeler blir undersøkt visuelt samtidig som det blir tatt enkle målinger der det er aktuelt.
 • På bakgrunn av registreninger utarbeides en tilstandsrapport. Tilstandsrapport inneholder en beskrivelse av byggets konstruksjoner samt tilstanden til byggets bygningsdeler.
 • For bygningsdeler som har behov for vedlikehold eller utskiftning, oppgis det konkrete utbedringstiltak samt årstall for når tiltakene skal utføres. Kostnaden på tiltaket legges inn i vedlikeholdsplanens budsjett og er estimert på bakgrunn av en mengde- og kostnadsberegning.
Kontakt teamleder Stian Radford for et uforpliktende tilbud

 

Rehabilitering og vedlikehold

Tiden går – bygningsmassen eldes og har behov for vedlikehold, og beboernes behov endres. Dermed kan spørsmålet om vedlikehold og rehabilitering bli aktuelt. Vedlikeholdsarbeid som utføres for sent kan innebære store merkostnader og unødig store følgeskader.

Har styret tid, kapasitet, ressurser og den nødvendige kompetansen knyttet til økonomi, HMS og det tekniske til å følge opp større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter?

Å søke hjelp til planlegging og gjennomføring er en god løsning som vil kvalitetssikre prosjektet. Vi kan tilby styret hjelp til prosjekt- og byggeledelse. Dette gir trygghet for prosjektet, både når det gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi, samt at gjeldende lovverk følges.

Vi hjelper dere med ulikt omfang av rehabilitering:

 • Enkel vindus- og dørutskiftning
 • Tilleggsisolering og ny fasadekledning
 • Endring eller tillegg av tekniske installasjoner: balansert ventilasjon, alternative oppvarmingskilder som f.eks. vannbåren varme
 • Fornyelse av tak
 • Nye og/eller større balkonger
 • Våtromsrehabilitering: utskiftning av sluk, avløpsrør, overflater, bereder og armatur
 • Elektriske installasjoner: større kapasitet, nytt hovedinntak, stigeledninger, sikringsskap, myndighetskrav mht. elde, feil, mangler og brannfare
 • Betongrehabilitering: fasade, balkonger, parkeringsanlegg etc.
 • Utenomhus-arbeider: veier, plener, parkeringsplasser

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Teamleder Stian Radford sørger for at du blir kontaktet.