Hopp til hovedinnhold

NBBL ber om at endringene trer i kraft så fort som mulig

Publisert 10. mar. 2021
Styret

Tekst og bilde: NBBL

Lovforslaget som innebærer muligheten til å avholde digitale generalforsamlinger og årsmøter skal etter planen behandles på Stortinget 11. mars.

NBBL har sendt skriftlig innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen hvor vi vektlegger betydningen av at de nye reglene blir vedtatt – og så raskt som mulig. Slik koronasituasjonene er nå vil de nye reglene være helt nødvendige for gjennomføringen av årets generalforsamlinger og årsmøter som må skje innen utgangen av juni.

NBBL har fått signaler om at loven går igjennom i Statsråd før påske. Vi vet ikke noe mer om tidspunkt for ikrafttredelse enn det som fremkommer av selve forslaget, nemlig at det skjer når Kongen bestemmer. Vi regner imidlertid med at loven vil tre i kraft straks, i alle fall reglene for digitale møter.

Ikke utsatt frist for å holde generalforsamling eller årsmøte

Noen boligbyggelag har tatt kontakt og ønsker at det gis en utsettelse på fristen for å avholde møter, slik det ble gjort i fjor. NBBL har ikke mottatt noen signaler på at det vurderes i år. Med muligheten for å avholde møtene digitalt, eller på annen betryggende måte, så bør det være en god mulighet til å gjennomføre møtene innen fristen i år.

– Det er koronaregler og forhold knyttet til de enkelte boligeieres mestring av digitale løsninger, som er de største bekymringene hos boligeiere og boligselskaper. Det er viktig å huske på at styret skal velge en løsning som passer for sitt boligselskap, og at det er mulig å velge kombinasjonsløsninger som ivaretar et mindretall som har behov for særlige tilpasninger. Dette vil kreve noe ekstra av styret, men gir en nødvendig fleksibilitet for å gi gode løsninger for det enkelte boligselskap, sier advokat i NBBL Line Bjerkek.

Digitale eller fysiske møter?

Digitale løsninger er tilgjengelig hos BBL Pivotal, og det finnes også andre løsninger i markedet. Det er opp til de enkelte styrer å vurdere hva som passer best for deres boligselskap, og som oppfyller de øvrige krav i loven, som sikkerhet for at avstemningen viser riktig resultat og at møtedeltakers identitet kan bekreftes.

Dersom man har et sterkt ønske om et fysisk møte, kan man kreve det, forutsatt at man har støtte fra minst 10 % av stemmene i boligselskapet. Boligselskapene og eierne må imidlertid forholde seg til reglene som til enhver tid er gitt av helsemyndighetene nasjonalt og politisk ledelse lokalt. Dersom kravene for fysisk sammenkomst ikke kan oppfylles, er det styrets plikt å vurdere andre måter å avholde møtet på for å sikre at møtet blir holdt innen fristen.

Som utgangspunkt har forslagsstiller krav på at deres forslag tas opp på ordinært årsmøte/generalforsamling, uavhengig av om dette er fysisk eller digitalt. Men dersom forslagsstiller og styret er enige om at saken behandles best i et fysisk møte, kan man bli enige om å innkalle til et ekstraordinært fysisk møte på et senere tidspunkt når det igjen blir tillatt. De grunnleggende og mest vanlige vedtakene å behandle i det ordinære møte er godkjenning av regnskap og eventuell årsrapport, valg og honorar til styret. Disse sakene er også ofte enkle å behandle i andre møteformer enn fysiske møter.

Flere artikler