Hopp til hovedinnhold

Nye regler om elbil-lading i borettslag og sameier

Publisert 17. des. 2020
Styret
Tekst og bilde: NBBL

Bestemmelsen gir deg ikke noen rett til å få en parkeringsplass, dersom du ikke har noen rett til parkering i dag.

Du må dekke kostnadene til ladepunktet og forbruk av strøm selv. Men kostnader til infrastruktur som alle i boligselskapet kan nyte godt av, for eks. økt strømkapasitet inn i boligselskapet, må alle dekke etter fordelingsnøkkelen for felleskostnadene.

Styret kan bare nekte deg å etablere lading dersom det foreligger en saklig grunn. I vurderingen av hva som utgjør en saklig grunn, kan det allikevel legges vekt på at kostnadene for den enkelte vil overstige ½ G (Folketrygdens grunnbeløp).

Godt utbygd ladeinfrastruktur – en forutsetning for å nå politiske mål

Saken har vært til behandling i Stortinget i høst og ble vedtatt 24.11.2020. Endringen ble fremmet i statsråd 4.desember, og trer i kraft fra 01.01.2021. Ved komite-behandlingen på Stortinget var politikerne opptatt av at reglene bygger opp under målet om å stoppe salget av biler med fossile energibærere i 2025. Dette forutsetter en godt utbygd ladeinfrastruktur i hele landet.

Komiteen var opptatt av at kostnadene ved å etablere ladeløsninger ikke bør være urimelig høye, men at kostnadene må vurderes opp mot andre relevante momenter. Det var også enighet om at styret skulle ha avgjørelsesmyndighet. Et forslag fra Frp om å endre på dette, ble ikke vedtatt i komiteen. Det ble ikke gjort noen endringer i forslaget fra departementet, annet enn en mindre språklig retting.

Mer informasjon:
Du kan lese mer om innholdet i bestemmelsen i en tidligere artikkel fra NBBL.
Lovtekst i vedtaket i Stortinget finner du her.

Flere artikler